Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen ÁSZF a Neatly és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Neatly Kft.
 • Székhely: 3360,Heves, Hunyadi út 25
 • Levelezési cím: 3360,Heves, Hunyadi út 25
 • C égjegyzékszám: 10-09-035773
 • Telefonszáma: +36 30 406 8040
 • E-mail cím: help@neatly.hu
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25566741-2-10

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az NEATLY Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.neatly.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.neatly..hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A Szolgáltató által a weboldalon történt megrendelés alapján nyújtott szolgáltatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Szolgáltatás megrendelése a weboldalon elektronikus úton történik, azonban megrendelést telefonon is leadhat a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltatás megrendelésére regisztráció nélkül, az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően, az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jogosult az Ügyfél.

1.4. A Felek között létrejövő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

1.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6. A Szolgáltató közreműködő igénybevételére jogosult, akinek teljesítéséért felel.

2. A Neatly által végzett szolgáltatások

2.1 A Szolgáltató által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a díjakat awww.neatly.hu weboldal tartalmazza.

2.2 Szolgáltatások: Szolgáltató a honlapon feltűntetett alábbi szolgáltatásokat végzi:

mosás, vasalás, vegytisztítás szolgáltatás.

Szolgáltatásaink mindegyike ingyenes háztól-házig futárszolgálattal vehető igénybe.

- ruha vegytisztítása otthonról történő elszállítással és fóliázott visszaszállítással

- ruha mosása otthonról történő elszállítással és fóliázott visszaszállítással

- ruha vasalása otthonról történő elszállítással és fóliázott visszaszállítással

- ruha mosása és vasalása otthonról történő elszállítással és fóliázott visszaszállítással

3. Megrendelő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

3.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni az egyes szolgáltatások árát, valamint jogosult egyoldalúan módosítani, változtatni, megszüntetni az egyes szolgáltatásfajtákat.

3.2. A Szolgáltató az egyes szolgáltatások díjának megváltoztatására jogosult, a változást a weboldalán közzéteszi.

3.3. Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja.

3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendeléseknek minimum összege van, melyet minden esetben a honlapon, a megrendelési felületen tünteti fel Szolgáltató.

3.5. A Megrendelő a vasalási szolgáltatás igénybevétele esetén a vasalásra küldött ruhaneműket és/vagy háztartási textíliákat összehajtogatva adja át a Szolgáltatónak. Amennyiben ez nem így történik, Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a vállalhatatlan állapotban lévő (összegyűrt, csak mosás után vasalható) ruhaneműk és/vagy háztartási textíliák vasalását nem vállalja, mert az általa nyújtott minőéggel ez nem összeegyeztethető.

3.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben kizárólag vasalási (vegytisztítás és/vagy mosási szolgáltatás nélküli szolgáltatást) vesz igénybe, az átadott textíliák vasalását szolgáltató abban az esetben megtagadhatja, amennyiben az átadott textíliák extrém módon gyűröttek, szennyezettek, mosás és/vagy vegytisztítás nélkül megfelelően nem vasalhatóak. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a megfelelő szolgáltatási minőség biztosítása érdekében, valamint Megrendelő ruháinak védelme, a textil épségének megóvása érdekében a szolgáltatást megtagadhatja. Szolgáltató ilyen esetekben ügyfélszolgálatán keresztül kapcsolatba lép Megrendelővel, és megegyezik a szolgáltatás módosításáról. A szolgáltatás módosítása a szolgáltatásért kért végösszeg megváltozásával is járhat. Amennyiben Megrendelő kiegészítő szolgáltatással él (mosást és/vagy vegytisztítást is igénybe vesz a vasalhatóság érdekében), Szolgáltató rögzíti adminisztrációs rendszerében a rendelt tételek változását és a különbözetről e-mailben fizetési linket küld, melyen keresztül Megrendelő kiegyenlítheti tartozását. Megrendelő dönthet úgy, hogy a termék(ek) vasalását nem kéri. Ilyen esetben szolgáltató 1500 Ft + ÁFA logisztikai felárat számolhat fel Megrendelőnek a fölöslegesen leadott textilek külön kezelése miatt, továbbá dönthet úgy, hogy a termék(ek) árát Megrendelő profiljának egyenlegén jóváírja. Szolgáltató nem köteles jóváírni összeget Megrendelő egyenlegén, amennyiben a jóváírással az adott megrendelésre kifizetett összeg nem érné el a megrendelés leadásakor érvényben lévő minimum megrendelési összeget.

4.1 A szolgáltatás megrendelése

4.1.1 Megrendelő a weboldalon kiválasztja a szolgáltatás fajták közül a kategóriát, kiválasztja, hogy milyen ruhaneműre (felsőruházat vagy alsóruházat), vagy háztartási textíliára veszi igénybe a kiválasztott szolgáltatást. Lehetőség van kiválasztani tételes ruhaneműre is a szolgáltatást.

Megrendelő az időpont kiválasztásával eldönti, hogy milyen gyakorisággal veszi igénybe a szolgáltatást, majd megadja az átvétel napját és az idősávot, amikor az általa megadott címről elszállítja a Szolgáltató a szolgáltatás tárgyát. Megrendelő az aktuális kedvezmények, csomagok tartalmáról Szolgáltató honlapján, valamint az ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódhat.

4.1.2 A megrendelés véglegesítésekor az átvételi adatokat köteles megadni: Név, cím, irányítószám, telefonszám, visszaszállítás napja, visszaszállítás időpontja idősáv kiválasztásával, fizetés módja

A promóciós kód, megjegyzés, Áfás számla ablakok kitöltése nem kötelező. Megrendelő regisztráció esetén elmenti a megadott adatokat, melyeket később automatikusan, a gyorsított rendelési menet érdekében Szolgáltató honlapja betölt.

4.1.3. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek, vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának a Megrendelő által történő átvétele, amelyet Szolgáltató elektronikusan is megküldhet Megrendelő számára.

4.1.4. Megrendelő a helyszíni átvételkor is változtathat a megrendelés összetételén. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a futár saját eszközéről hozzáfér a megrendelés adataihoz, amelyeket a Megrendelő szóbeli beleegyezésével, vagy Megrendelő ráutaló magatartását követően módosít. A módosítás esetén a fizetendő végösszeg csökkenhet, valamint nőhet. A végösszeg csökkenésekor a már előzetesen kifizetett összeget Megrendelő regisztrált profiljának egyenlegén jóváírjuk, ezt az egyenleget később Megrendelő legfeljebb 6 hónapon keresztül felhasználhatja. A végösszeg növekedése esetén a módosítást követően Megrendelő e-mailben egy fizetési linket kap, melyen keresztül a tartozást rendezni tudja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem kötelese a megrendelést addig teljesíteni (a ruhákat visszaszállítani), amíg a Megrendelő a tartozást ki nem egyenlíti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Neatly Kft. részére jóváhagyást biztosít a szolgáltatás igénybevételekor arra, hogy a bankkártyás fizetést követően, a megrendelés összetételének módosítása esetén a bankkártya adatok ismételt megadása nélkül, a Megrendelő részére e-mailben elküldött fizetési linkre kattintva Megrendelő korábban megadott bankkártyáját, vagy Barion egyenlegét a különbözeti összeggel megterhelje.


5. Szolgáltatás tárgyának átvétele

5.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, textiltisztítás, vagy vasalás szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Szolgáltató képviselője /futár átveszi a tisztítandó ruhaneműt/textíliát, mennyiségi, majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről. Szolgáltató fenntartja annak lehetőségét, hogy saját, vagy alvállalkozóinak szakemberei a tisztítási folyamat későbbi fázisaiban (tisztítás előkészületei során a tisztítás helyszínén) a futárral ellenkező véleményt állapít meg az átvett textilek tisztíthatóságát illetően.

5.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet:

- darabra

- kilóra

5.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

- a szolgáltatás tárgyának jellemzői

- a szolgáltatás tárgyának állapota

- a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

5.1.3 Az átvételt követően és a leadott megrendelés alapján a Szolgáltató közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

- a szolgáltatás teljesítésének határidejét,

- a szolgáltatás árát.

5.1.4. A Megrendelő írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a szállítólevél (vagy az azzal megegyező tartalmú nyugta/számla) elkészítése, mely a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti. Megrendelő elfogadja az online fizetési rendszert, valamint azt, hogy Szolgáltató elektronikus számlát küld a teljesítésről.

5.1.5. A szállítólevél tartalma:

- A Szolgáltató neve, címe

- A szerződéskötés időpontja

- A megrendelés azonosító száma

- Az átvett ruhanemű vagy bértextília megnevezése, darabszám, négyzetméter, vagy kilogramm

- A szolgáltatás teljesítésének időpontja

- A minőségi kikötések, észrevételek

- A szolgáltatás ellenértéke.

Az átvételkor a szállítólevélen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik. Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelés összegzőjét, szállítólevelét e-mailben, elektronikus úton kapja meg. Továbbá, felhasználói fiókján belül a rendelést módosíthatja a 8.1-es pontban részletezettek szerint. Módosítás esetén újabb szállítólevelet kap.

5.2 A szolgáltatás teljesítése a Megrendelés átvétele

5.2.1. A tisztított ruhát egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a rendelésben megadott címen tartózkodik, a rendelésben megadott telefonos, e-mailes elérhetőségen kapcsolatba tud lépni velünk. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a címen tartózkodó személy jogosultságát a tisztított tételek átvételére.

6. A szolgáltatás megtagadása:

6.1 . A Szolgáltató a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja, a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű, a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését, a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

7. Szolgáltatási díj megfizetése:

7.1 A Szolgáltató által elvállalt szolgáltatásokat azok visszaszállításakor a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, előre, vagy a szolgáltatás elvégzése alatt, bankkártyával kell megfizetni.

7.2. A Megrendelő külön és előre közölt kérésére, vagy a weboldalon történt bejelölés alapján – a szolgáltatási díj összegétől függetlenül – a Szolgáltató ÁFÁ-s számlát ad.

8. Megrendelés módosítása, törlése, visszafizetés

8.1 Megrendelő a Weboldalon keresztül a Rendelés időpontját megelőző legfeljebb huszonnégy (24) óráig a Weboldalon megadott telefonos elérhetőségen díjmentesen törölheti, illetve a Rendelés időpontját megelőző legfeljebb négy (4) óráig a Weboldalon módosíthatja a megrendelést. Módosítást a futártól a ruhák/textilek átadásakor is kérhet. Megrendelő köteles a futár felé jelezni, amennyiben az előkészített, elszállításra átadott csomagban más összetételben, több, vagy kevesebb textíliát/ruhát ad át a futárnak, mint ami előzetesen a megrendelésben szerepel. A megrendelés törlése esetén a kifizetett összeget a Megrendelő egyenlegén írjuk jóvá.

8.2 Az igényelt szolgáltatások törlése a Szolgáltató által: Amennyiben a Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Rendelést a megadott határidőben, köteles ezt a Rendelést megelőző 12 órában jelezni a Megrendelő felé és új időpontot kijelölni, vagy a megrendelést törölni.

8.3. Visszafizetések: amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésnek a Szolgáltató általi megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat.

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság

9.1 A Szolgáltatónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

9.2 A Szolgáltató a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

9.3. Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

- az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)

- a kezelésre vonatkozó címke (a továbbiakban: KRESZ).

9.4 Amennyiben a Szolgáltató a megadott KRESZ előírásai szerint jár el , vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a Szolgáltató kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

9.5 Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg összecsomósodik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő tisztítás (ez történhet a Szállítólevélre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

9.6 Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen (megjegyzés fülön belül, vagy a telefonos kollégának külön kiemelve) rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A Szolgáltató felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

9.7 A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Szolgáltató érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

9.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató végezte , a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Szolgáltató a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Szolgáltató azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

9.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Szolgáltató tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Szolgáltató az átadástól számított egy hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

9.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a Megrendelő. Ehhez a Szolgáltató esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

9.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha a Szolgáltató képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

9.12 A Szolgáltató nem vállal garanciát : a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, csattok, válltömések, stb.).

10. Kártérítés

10.1 . A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Szolgáltató a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

10.1.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

- 75 %-a, ha az árut 3 hónapon belül vásárolták,

- 40 %-a, ha az árut 24 hónapon belül vásárolták.

- 15%-a, ha az árut 24 hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

10.1.2 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

10.1..3 Megrongálódás esetén a Szolgáltató felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

- Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik.

- Darabra történő mosás esetén:

- A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott áruk,

- Olyan áruk, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,

- A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk,

- Az áruk nem textil anyagú részei.

11. Reklamációk, jogérvényesítés

11.1 Szolgáltató köteles az általa elismert minőségi kifogások ingyenes rendbehozatalára.

Megrendelő a kimosott ruha, vagy textília átvételét követő 24 órán belül tehet minőségi és legkésőbb a ruha, textília átvételével megegyező napon mennyiségi kifogást a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál. Amennyiben Megrendelő nem tesz minőségi vagy mennyiségi kifogást fenti határidőn belül a teljesített szolgáltatás és mennyiség a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő. A Megrendelő mennyiségi és minőségi kifogással a fenti határidőn túl nem élhet. Mennyiségi illetve minőségi kifogás esetén a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és ebben rögzítik, hogy a Szolgáltató elfogadja-e a mennyiségi illetve minőségi kifogást.

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétköznap 9.00 és 17.00 között, hétvégén zárva.
 • Telefonszám: +36 30 406 8040
 • E-mail: help@neatly.hu

11.2. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szolgáltatónak és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Szolgáltató vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Felek szakértőt kérhetnek fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Szolgáltatót nem kötelezheti és a Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

11.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11.3.1 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

11.3.2 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás /

A vállalási határidőt (napok v. Az órák számának megjelölésével). A Szolgáltató a vállalási határidő napját követő 14. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Tárolási díj mértéke a megrendelés végösszegétől, valamint a tárolási napok számától függ: bruttó 10 000 megrendelési összegenként naponta 200 Ft + ÁFA. Tehát, például: bruttó 10 000 Ft megrendelési összeg alatt 200 Ft/nap + ÁFA, bruttó 10 001 Ft-tól 20 000 Ft-ig 400 Ft/nap + ÁFA, így tovább.

13. Át nem vett áruk őrzése

A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Szolgáltató megőrizni a ruhadarabokat. A 2 hónapos várakozás után a Szolgáltató a ki nem váltott tételeket saját belátása szerint hasznosítja.

15. A személyes adatkezelés szabályai

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatok megadásával az adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

A Szolgáltató a személyes adatokat a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében, valamint hírlevél küldése miatt tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

Budapest, 2017. január 1.

Projektünk az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kedvezményezett neve: Textiltech Kft. Projekt címe: Bértextília szolgáltatás fejlesztése, mosodai beruházás és információs technológiai fejlesztés. Támogatás összege: 250.000.000 Ft A Textiltech fő tevékenysége textil ágynemű, törölköző, stb. bérbeadása elsősorban lakóegységeket rövidtávon bérbeadó vállalkozások és magánszemélyek számára. Az új alapítású társaság saját fejlesztésű, innovatív vállalatirányítási rendszerének motorját képző intelligens technológiát épít ki, és új mosodai fejlesztést hajt végre bértextil üzletágának felépítésére és felfuttatására. Felhívás azonosító jele: GINOP-8.1.3/B-17 Várható befejezés: 2023.12.31.